Vad är GDPR?
GDPR ställer högre krav på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka hanteringen.

Vad innebär det för mig?
I korthet innebär GDPR att du:

Har rätt att få mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig sådan information i Integritetspolicyn nedan.
Får möjlighet att, under vissa förutsättningar, begära att dina personuppgifter flyttas eller att vi begränsar behandlingen.
Får stärkta möjligheter att ta del av dina personuppgifter och att, under vissa förutsättningar, få dem rättade eller raderade.

Integritetspolicy
För Wranges är det mycket viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Enligt gällande regler om integritet, får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och om det finns en laglig grund för behandlingen.

I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig även information om vem hos oss du kan prata med om du har frågor om personuppgiftsbehandling samt vart du ska vända dig om du inte är nöjd med vår hantering.

Wranges är personuppgiftsansvarig för den behandling som vi bestämmer över.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Med hjälp av innehållsförteckningen ovan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Är Wranges personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig?
Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in om dig som användare. För de personuppgifter du själv lagrar i vår kontrollpanel eller system, på ett eller annat sätt, är du personuppgiftsansvarig och där behöver du se till att du uppfyller lagkraven för behandlingar av personuppgifterna. I de fallen det blir aktuellt (t.ex. för dig som är e-handlare) att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal kontaktar du oss för mer information.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, e-postadress, personnummer eller telefonnummer.

Vad är en behandling av personuppgifter?
Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandlingar, det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Att endast läsa personuppgifter är också en behandling, det gör vi t.ex. om du ringer in och vill ha hjälp.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs främst av dina kontaktuppgifter men också användar- och bankuppgifter.

Kontaktuppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Användaruppgifter är annan information som t.ex. dina webbadresser samt loggning av inlogging i kontrollpanelen samt ip-nummer. Bankuppgifter är de uppgifter vi behöver för att betala ut provision, t.ex. bankkontonummer.

Vad används uppgifterna till?
För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte med behandlingen. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter.

De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig, t.ex. att samla in uppgifter om dig för att kunna fullfölja en order.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.
För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahålla våra tjänster
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare.

Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna självfakturera dig. Vi behandlar också dina personuppgifter för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Annan kommunikation om tjänster
Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. för att tillhandahålla dig information om underhåll, service och uppdateringar av vår tjänst. När du kontaktar vår support behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna hjälpa dig att använda tjänsten samt för att kunna hantera dina synpunkter.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Utveckling av tjänst
Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och utveckla vårt erbjudande till dig och andra användare samt för att utveckla våra interna processer och system. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Efterlevnad av lagar
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att kunna uppfylla kraven på lagring av uppgifter i reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, för att kunna lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndighet.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Hur samlar vi in uppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter i samband med att du blir användare hos oss genom att du själv lämnar dem till oss genom något av vårt digitala gränssnitt, vår kontrollpanel.
Vi samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss genom vår support i olika ärenden som rör vår tjänst. Uppgifterna samlas in antingen genom att du själv skriver e-post, eller genom att våra medarbetare noterar uppgifterna som du muntligen ger till oss.
Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Hur länge sparas uppgifterna?
Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha” utan har alltid ett definierat syfte som har stöd i lag.

Eftersom de uppgifter som vi samlar in och som skapas när du använder vår tjänst behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig, finns sparade i ett system men raderas i ett annat. Nedan beskriver vi några huvudregler för hur länge vi sparar personuppgifter.

Kontaktuppgifter sparar vi, om vi inte anger någonting annat, så länge som du är användare hos oss och i 6 månader efter att avtalet har upphört. När avtalet upphör raderar eller anonymiserar vi personuppgifterna i de system som används för att stödja avtalsförhållandet. Däremot kan personuppgifter ligga kvar i andra system, t.ex. bokföringssystemet, eftersom vi där behöver spara dem längre för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
Ärendehistorik från dina kontakter med vår support raderas efter maximalt 12 månader efter att vi stängt ärendet, eller så länge du är användare hos oss.

Till vem lämnas uppgifterna ut?
I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar över dina personuppgifter om detta inte krävs för att vi ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har ett syfte och som det finns laglig grund för. Vi säljer inte heller dina personuppgifter vidare till andra.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning
Vi anlitar olika leverantörer i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla och utveckla våra tjänster samt ge dig anpassad och relevant information.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet eller användarvillkoren). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Myndigheter
Vi lämnar ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut samt till polis.

Tjänsteleverantörer
Skriver du upp dig på vårt nyhetsbrev, så tar Mailchimp del av dina uppgifter. I sådana fall är Mailchimp personuppgiftsansvarig för överlämningen samt den personuppgiftsbehandling som tjänsterna kräver.

Hur skyddas uppgifterna?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta vår support eller vårt Dataskyddsombud. Du finner kontaktuppgifter längst ner i policyn.

Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Cookies
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På Wranges använder vi följande cookies:

Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida.

Personuppgiftsansvarig
Wranges är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Wranges. Vi bestämmer för vilka ändamål behandlingen sker och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

Kontaktuppgifter och Dataskyddsombud
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Wranges.se och via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Wranges
Du hittar lämpliga kanaler för kontakt på vår kontaktsida.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen
Du hittar aktuella kontaktuppgifter på Datainspektionens hemsida.

Du har alltid rätt att ställa frågor och klagomål även till tillsynsmyndigheten.